Co było powiedziane na Wyspie Wężowej?

24 lutego 2022 roku bohaterscy obrońcy Wyspy Wężowej skierowali do ruskiego agresora słowa, które natychmiast obleciały cały świat.

On the 24th of February 2022 heroic defenders of Snake Island said to the Russian aggressor the words, which have immediately spread all over the world.

Następnego dnia prasa całego świata pisała o tym incydencie, podająć najróżniejsze tłumaczenia ostatnich słów ukraińskiego żołnierza. Jak brzmiały one po polsku? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym jasno zaznczyć, że celem tego posta nie jest po prostu przebieranie różnych polskich przekleństw. Tu chodzi o wyrażenie niezwykle ważnych uczuć, które mamy wobec dramatycznych wydarzeń, sprowokowanych przez agresora, zagrażającego bezpieczeństwu całej Europy. Słowa “иди нахуй” stały się symbolem tych uczuć.

The next day worldwide press was writing about this incident giving all sorts of translations of the Ukrainian soldier’s last words. How did they sound in Polish? Before I answer this question, I want to make it clear that the aim of this post is not just going through various Polish swearwords. It is about expressing very important emotions which we all have towards dramatic events provoked by the aggressor who is threatening security of the whole Europe. The words “иди нахуй” have become a symbol of these feelings.

Najpopularniejsza wersja w języku polskim to “pierdol się”. Mniej wulgarna wersja to “idź się pieprzyć”, ale w tym kontekście z pewnością nie szukamy bardziej delikatnych wyrażeń. Jeśli mówimy o mniej cenzuralnym wariancie, to możemy to przetłumaczyć jako “idź w chuj” albo “idź w pizdu”. Obie wersje z pewnością lepiej oddają niebywały poziom emocji, który towarzyszył tej wypowiedzi. Jednocześnie pierwsza jest bardzo dosłownym tłumaczeniem, ale relatywnie rzadko używa się jej w polskim, druga z kolei jest mniej dokładna językowo, bowiem odnosi się do nazwy żeńskich narządów płciowych, zamiast męskich, jak w rosyjskiej wersji.

The most popular version in Polish is “pierdol się” (“fuck off”). A less vulgar version is “idź się pieprzyć”, but in this context we surely aren’t looking for more delicate expressions. If we are talking about less censorial option, then we can translate it as “idź w chuj” albo “idź w pizdu”. Both these versions definitely show the enormous level of emotions, which accompanied the saying. At the same time the first one is a very literal translation, but is seldom used in Polish language, whereas the other one is less linguistically accurate since it relates to female genitals instead of male ones, as in the Russian version.

Jeśli z kolei wziąć za podstawę tłumaczenia nie dosłowny sens tego sformułowania, a jego moralny sens, który można wyrazić jako “odwal się”, “zostaw mnie w spokoju”, to bardziej emocjonalnym i wulgarnym ekwiwalentem będzie wyrażenie “spierdalaj”.

If, in turn, we decide to follow not the literary meaning of the phrase, but its emotional sense, which can be expressed as “sod off”, “leave me alone”, then a more emotional and vulgar equivalent of it will be “spierdalaj”.

Nie wiem, jakie wy macie na ten temat odczucia, ale dla mnie w tych słowach ukraińskiego żołnierza nie ma wulgarności. To jest słuszne postawienie sprawy wobec oprawcy – bez względu na konsekwencje, które okazały się tragiczne. I właśnie za tę bezprecedensową prostotę cała załoga trzynastu obrońców Wyspy Wężowej na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

I don’t know how you feel about it, but to me in these words of the Ukrainian soldier there is no vulgarity. It is a right aproach towards an aggressor, despite all the consequences which in this case were tragic. And it is for this unprecedent simplicity that the whole crew of thirteen defenders of Snake Island will stay in our memory forever!