Choose the charity you want to support!

Razem możemy ulepszyć świat! Oprócz tego, że dostajecie pierwszą lekcję za darmo, 100% opłaty za drugą lekcję przekazuję na działalność charytatywną.

Poniżej przedstawiam wam trzy fundacje, które ja sama wspieram. Uosabiają one idee bliskie memu sercu. Co bardzo ważne, ja te fundacje dobrze znam i całkowicie im ufam. Po opłaceniu drugiej lekcji poproszę was o wybór, dla której chcielibyście przeznaczyć swoje środki. Jeśli z dowolnej przyczyny nie będziecie chcieli się zdecydować, ja zrobię przelew wedle swojego uznania.

Z kolei jeśli macie swoje pomysły i propozycje fundacji i organizacji charytatywnych, które chcielibyście wesprzeć, dajcie mi, proszę, znać.

Po postawieniu przelewu prześlę wam potwierdzenie z banku.

Pamiętajcie, że nawet niewielka cegiełka ma duże znaczenie przy budowie szczytnego celu!

Together we can make the world better! In addition to getting your first class for free, 100% of the fee for your second class goes straight to charities.

Below I present three foundations which I support myself. They all reflect the ideals which are close to my heart. Moreover and more importantly, I know these foundations very well and I fully trust them. After receiving your payment for the second class I’ll ask you to choose where you would like to donate your funds. If, for any reason, you don’t want to choose, I will do the transfer at my own discretion.

On the other hand, if you have your own ideas and proposals for charity organisations which you would like to support, please let me know.

After making the transfer, I will send you a bank confirmation.

Remember that every little helps when achieving a noble goal!

Dziesięcioletnia Berenika Borkowska od urodzenia walczy z konsekwencjami rozszczepu kręgosłupa i wodogłowia. Przeszła już dziewięć operacji, a jej codzienność to regularna rehabilitacja. Od pięciu lat Berenika jest w trakcie wieloetapowego leczenia ortopedycznego w Niemczech. Dzięki serii operacji oraz specjalistycznym ortezom Berenika samodzielnie chodzi. Kilka razy w roku musi też wyjeżdżać na intensywne turnusy rehabilitacyjne. Pomimo niedowładów nóg, zastawki w mózgu i szeregu innych schorzeń współistniejących, Berenika jest niebywale utalentowaną dziewczynką. Gra w teatrze dziecięcym, pięknie śpiewa i recytuje, płynnie posługuje się językiem angielskim, uwielbia czytać, reprezentuje swoją szkołę w licznych konkursach i jest wzorową uczennicą. Jej zainteresowania sięgają od baletu po mitologię grecką, wyobraźnia jest nieposkromiona, a największe marzenie to to, by kiedyś zatańczyć na prawdziwej scenie. Niestety, obecnie roczny koszt leczenia i rehabilitacji Bereniki dochodzi do 100.000 zł. Rodzinę Bereniki znam przez moją siostrę i jestem gotowa zaręczyć, że każdy grosz przelewany na pomoc, rodzice z miłością i zaangażowaniem wydają na leczenie, wsparcie i rozwój córki.

Berenika Borkowska is a ten-year-old child, who since birth has been struggling with the consequences of spina bifida and hydrocephalus. She has already suffered through ten operations and her everyday life is spent in ongoing rehabilitation. She has been in a multi-stage orthopedic therapy in Germany for five years now. Thanks to several operations and special orthoses Berenika can walk on her own. Several times a year she needs to go on an intensive rehabilitation retreat. Despite the condition of her legs, valves in the brain and a number of other comorbidities, Berenika is an incredibly talented girl. She plays in a children’s theatre, sings songs and recites poems, she is fluent in English, she adores reading, represents her school in numerous competitions and is an exemplary student. Her interests range from ballet to Greek mythology, her imagination is unbridled, and her greatest dream is to dance on a real stage someday. Unfortunately, now the annual cost of Berenika’s treatments and rehabilitation can go up to 100.000 zloty (almost 25.000 euros). I know Berenika’ family through my sister and I can guarantee that every penny sent to help is spent by the parents with love and commitment on the treatment, support and development of their daughter.


 

Czy wam też się wydaje, że dzieci za dużo czasu spędzają z telefonami, tabletami i komputerami? Marzycie o tym, żeby więcej się bawiły tradycyjnymi zabawkami? A może po prostu lubicie otulającą, ciepłą atmosferę starych zabawek? W Warszawie jest cudowne miejsce, które może oczarować każdego, niezależnie od płci i wieku: Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Zebrano w nim blisko 200 domków dla lalek z całego świata w pełni odrestaurowanych i wyposażonych przez Anetę Popiel-Machnicką, niezwykle utalentowaną reżyserkę i scenarzystkę, a jednocześnie założycielkę muzeum. Dbałość o szczegóły w jej domkach nie zna granic. Co najciekawsze, w Muzeum znajdziecie nie tylko typowe domki „mieszkalne”, ale też tematyczne: pokój krawcowej, mieszkanie studenta-kawalera, apteka itp.

W związku z kryzysem koronawirusa Muzeum było zmuszone przenieść się do mniejszej siedziby. W trosce o to, by miejsce to przetrwało i mogło kontynuować swoje czary, chcę zaproponować je jako jedną z opcji, które możecie wesprzeć poprzez nasze lekcjе.

Do you also have the impression that children spend too much time on their phones, tablets and computers? Do you wish they played more with traditional toys? Or maybe you just enjoy the delightful and warm atmosphere created by old toys? In Warsaw there is a wonderful place, which can charm everyone, no matter what age or gender: The Museum of Doll’s Houses, Games and Toys. There are collected almost 200 doll’s houses from all over the world, fully renewed and equipped by Aneta Popiel-Machnicka, an extremely talented director and screenwriter, and at the same time, the founder of the Museum. The attention to detail in her houses knows no bounds. What’s more interesting is that not only will you find typical “residential” houses, but also some thematic ones: a tailor’s room, a bachelor student’s apartment, a pharmacy etc.

Due to the COVID crisis the Museum was forced to move to a smaller place. For the sake of the survival of this place and so that it may continue its magic, I present it here as one of the options you can support through our lessons. 


 

Są ludzie, którzy nie używają rąk podczas malowania, a malują. Malowanie jest dla nich normalnością, nawet wtedy, gdy stosują metody dość niekonwencjonalne. Nie jest istotne, że trzymają ołówek, czy pędzel w zaciśniętych ustach lub też w palcach stopy. Każdy z tych sposobów wymaga jedynie treningu, czasu i cierpliwości i jest jednakowo dobry, by przenieść na papier i płótno swoje wrażenia, uczucia, czy zaobserwowaną rzeczywistość. Wydawnictwo AMUN Sp. z o.o. powstało w 1993 roku w Raciborzu i jest jedną z 46 placówek działających na świecie, które od 1956 roku zajmują się publikacją reprodukcji obrazów artystów malarzy tworzących ustami lub stopą. Promocja twórczości artystów polega na rozprowadzaniu ich prac w postaci kart świątecznych i okolicznościowych oraz kalendarzy poprzez direct mailing (bezpośrednia przesyłka pocztowa) do mieszkańców naszego kraju. W chwili kiedy powstał Związek zrzeszający artystów malujących ustami i nogami, znany był slogan: “Nie prosimy o litość”. To podkreśla ich zasłużone miejsce w świecie sztuki, w którym partycypują oni od dziesięcioleci. Jeśli chcecie wesprzeć AMUN nie tylko poprzez nasze lekcje, możecie również dokonać zakupu na ich stronie internetowej: https://www.amun.com.pl/Sklepik/Index

There are people who don’t use their hands while painting, and yet they paint. Painting is normal for them even when they use rather unconventional methods. It’s not important that they hold the pencil or the brush in their mouth or with the toes. Every one of these methods requires nothing but training, time and patience and is as good as any other in order to transfer one’s impressions, emotions or the observed reality onto the paper or canvas. AMUN publishing house was founded in 1993 in Racibórz and it’s one out of 46 divisions all over the world which have been publishing reproductions of the work of the artists painting with their mouth and feet since 1956. Promotion of the artists’ works consists of distributing them in the form of greeting cards and calendars through direct mailing to the citizens of our country. When the Association of artists painting with their mouth and feet was founded, there was a well-known slogan “We don’t ask for pity”. It emphasises their rightful place within the world of art in which they have been participating for decades. If you want to support AMUN not only through our classes, you can also place an order on their website: https://www.amun.com.pl/Sklepik/Index


Fundacja Ari Ari powołana została w 2008, aby działać na rzecz życzliwych praktyk kulturowych, znajdowanych zarówno w dokumentowaniu opowieści o historii i współczesności, jak i w pomocy osobom niewidomym na Kaukazie.
Fundacja zajmuje się pracą rozwijającą społeczeństwo obywatelskie, wzmacniającą ochronę praw człowieka, animującą procesy kulturowe. Oprócz tego organizuje projekty przeciwdziałające wykluczaniu ludzi z mniejszości etnicznych i narodowych, uchodźców, imigrantów, osób niepełnosprawnych, grup marginalizowanych. Celem Fundacji Ari Ari jest służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami. Obecnie AriAri aktywnie uczestniczy w ewakuacji osób niewidomych ze zbombardowanego Charkowa.
Osobiście mam zaszczyt pracować z tą Fundacją od blisko roku i muszę przyznać, że kultura i życzliwość jej współpracowników nie ma sobie równych.

The Ari Ari Foundation was established in 2008 to work for benevolent cultural practices found both in documenting stories about history and the present, and in helping blind people in Caucasia.
The Foundation works on developing civil society, strengthening the protection of human rights and animating cultural processes. What’s more, it implements projects to counteract the exclusion of people from ethnic and national minorities, refugees, immigrants, disabled people and marginalized groups. The aim of the Ari Ari Foundation is to serve people, regardless of their origin and status, to extract the most valuable manifestations of human activity and help beyond all boundaries. Right now AriAri is taking an active part in evacuating blind people from the bombarded city od Kharkiv.
Personally I am proud to say that I have been working working with the Foundation for almost a year now and I have to admit that culture and friendliness of its workers is second to none.


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa w Polsce od 1993 roku i od lat jest uznawana za organizację o największym zaufaniu społecznym w naszym kraju. Jej podstawowym celem jest „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Na początku swojego istnienia WOŚP zebrała ponad milion dolarów na cele charytatywne, co wtedy wydawało się zawrotną sumą pieniędzy. W ostatnim roku zebrała ponad 55 milionów dolarów. Wszystkie datki są przeznaczane na zakup aparatury medycznej, karetek pogotowia i środków diagnostycznych, szczególnie dla szpitali dziecięcych.

Gdyby ktoś mnie zapytał o to, z czego jestem dumna w swoim kraju, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z pewnością byłaby jednym z pierwszych wymienionych przeze mnie punktów.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy has been in operation in Poland since 1993 and for many years now it has been recognised as the most trustet NGO in our country. In their mission statement they identify their main objective is “Activities in the field of health protection consisting in saving the lives of sick people, in particular children, and acting to improve their health, as well as promoting health and preventative healthcare”. In the first year of its existence, WOŚP collected over a million dollars, which back then was considered a mind blowing amount of money. In the last year it collected over 55 million dollars. All the funds are allocated to the purchase of medical equipment, ambulances and diagnostics.

If anyone asked me what I am most proud of in my country, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy would be for sure one of the first points I would mention.