Poćwiczmy zaimki osobowe!

Kto z was ma trudności z zapamiętaniem wszystkich form polskich zaimków osobowych?

У кого из вас есть сложности с запоминанием всех форм польских личных местоимений?

 

W dzisiejszym teście będziecie mieli okazję poćwiczyć je w długim tekście! W nawiasach są formy mianownika potrzebnego zaimka, a wy musicie się sami zastanowić, jaki tam musi być przypadek i którą z trzech form zaimka należy wybrać.

В сегодняшнем тесте у вас будет возможность попрактиковать их использование в длинном тексте! В скобках находятся формы именительного падежа нужного местоимения, а вы должны решить, какой там должен быть падеж и какую из трех форм местоимения нужно выбрать.