Pierwsza interaktywna piosenka!

Czy wiecie, że język polski znają nawet niektóre z największych gwiazd Hollywoodu?

Знаете ли вы, что польский язык знают даже некоторые из величайших звезд Голливуда?

Na przykład Meryl Streep dla roli w filmie «Wybór Zofii» nauczyła się płynnie polskiego. Słyszałam kiedyś, że Maryl uczyła się go bardzo intensywnie, ale dopiero niedawno dowiedziałam się, kto zainspirował jej sposób mówienia po polsku.

Например, Мерил Стрип для роли в фильме “Выбор Софии” хорошо выучила польский. Я когда-то слышала, что Мерил изучала его очень интенсивно, но вот только недавно я узнала, кто вдохновил ее манеру говорить по-польски.

W tym wywiadzie Meryl Streep opowiada o tym, że ucząc się polskiego, starała się być podobną do wybitnej polskiej aktorki, Elżbiety Czyżewskiej.

В этом интервью Мерил Стрип рассказывает про то, что изучая польский, старалась быть похожей на знаменитую польскую актрису Эльжбету Чижевскую.

Po obejrzeniu tego wywiadu postanowiłam się z wami podzielić swoim ulubionym filmikiem na youtube z udziałem Czyżewskiej. W tym filmiku u boku Czyżewskiej gra jeszcze jedna legenda polskiego kina, Daniel Olbrychski. Osobiście uwielbiam stylistykę tego filmiku. Moim zdaniem, jego nakręcenie wymagało o wiele więcej umiejętności, niż wiele współczesnych klipów. Pamiętając o tym, że naszym głównym celem jest nauka języka polskiego, dodałam do filmiku kilka pytań na zrozumienie tekstu.

После просмотра этого интервью я решила с вами поделиться своим любимым роликом на ютубе с участием Чижевской. В этом ролике рядом с ней играет еще одна леганда польского кинематографа, Даниель Ольбрыхский. Лично я обожаю стиль этого ролика. По-моему, его съемки требовали гораздо больше умений, чем многие современные клипы. Помня о том, что нашей главной целью является изучение польского, я добавила к фильму несколько вопросов на понимание текста.

W latach 60. Czyżewska była niekwestionowaną królową polskiego ekranu, grająć głośne role w takich filmach, jak «Giuseppe w Warszawie», «Żona dla Australijczyka»czy «Rękopis znaleziony w Saragossie». Pod koniec 1968 roku była zmuszona do emigracji z przyczyn politycznych do Stanów Zjednoczonych, gdzie jej kariera rozwijała się o wiele słabiej, niż w Polsce. Grała głównie w teatrach, chociaż od czasu do czasu pojawiała się też na ekranie, w niewielkich rolach.

W 1974 roku grała razem z Meryl Streep w filmie Andrzeja Wajdy «Biesy» na podstawie powieści Dostojewskiego. Wśród jej ról w bardziej masowym kinie wspomnieć należy o epizodycznym pojawieniu się w serialu «Seks w wielkim mieście», w roli tantrycznego seksuologa, doktor Shapiro.

В 60-е годы Чижевская была бесспорной королевой польского экрана, исполняя роли в таких фильмах, как “Итальянец в Варшаве” “Жена для австралийца”  или “Рукопись, найденная в Сарагосе”. В конце 1968 года была вынуждена эмигрировать по политическим причинам в США, где ее карьера развивалась гораздо слабее, чем в Польше. Она исполняла роли главным образом в театрах, хотя время от времени она появлялась и на экране в небольших ролях.

В 1974 году он сыграла вместе с Мерил Стрип в фильме Анджея Вайды “Бесы” по роману Достоевского. Среди ролей в более массовом кинематографе следует вспомнить про ее эпизодическое появление в сериале “Секс в большом городе”, в роли тантрического сексолога, доктора Шапиро.

Jest coś smutnego w tej komicznej scenie, w której bogini polskiego ekranu gra dziwną, egzotyczną postać, z której dorosłe kobiety się śmieją. Czyżewska źle sobie radziła z emigracją i upadkiem w karierze. Pod koniec życia popadła w długi, stała się też uzależniona od alkoholu. Wypalała kilka paczek papierosów dziennie. Zmarła na raka przełyku w wieku 72 lat. «New York Times» nazwał ją «królową bez kraju».

Есть нечто грустное в этой комичной сцене, в которой богиня польского экрана играет странного экзотичного персонажа, над которым смеются взрослые женщины. Чижевская плохо справлялась с эмиграцией и падением в карьере. В конце жизни она погрязла в долгах и впала в алкогольную зависимость. Она выкуривала по несколько пачек сигарет в день. Умерла от рака гортани в возрасте 72 лет. “New York Times” назвал ее “королевой без страны”.