za? przez? w? od? przyimki czasu!

Dzisiaj proponuję skupić uwagę na przyimkach czasu:  “za”, “w”, “przez”, “od” i nauczyć się dobrze ich używać. Żeby nigdy więcej nie mylić tych słówek, przeanalizujmy ich znaczenie i użycie:

Today I suggest you to focus your attention on prepositions of time: “za”, “w”, “przez”, “od” and learn how touse them propoerly. In order to never mix those words, let’s analyse their meaning and usage:

 • “Za” używamy, gdy chcemy powiedzieć po jakim czasie coś się wydarzy od momentu, w którym mówimy. Po przyimku “za” zazwyczaj używamy czasu przyszłego.
  Przyjdę do ciebie za dziesięć minut.
  Przeczytam ten artykuł za dwie godziny, jak skończę pracę.
 • “W” wraz z dokładnym czasem wskazuje na to, jak długo może trwać działanie. Stosujemy taką formę omawiając wykonanie czynności w pewnym czasie. Po tym przyimku występują czasowniki w aspekcie dokonanym.
  Aneta ugotowała obiad w dwadzieścia minut.
  Przeczytasz ten artykuł w godzinę.
 • “Przez” informuje o tym, że coś się działo w ciągu omawianego ułamku czasu. Działanie, najczęściej nieprzerwane, odbywa się tak długo, jak deklarujemy. Ponieważ skupiamy się na trwaniu czynności, a nie na jej zakończeniu, używamy tu czasowników w aspekcie niedokonanym.
  Michał czekał na mnie na przystanku autobusowym przez dwadzieścia minut.
  On przez dwie godziny czytał króciutki artykuł na jedną stronę!
 • “Od”, w odróżnieniu od wcześniejszych przyimków, używamy z liczebnikiem (pięciu, czternastu) lub rzeczownikiem (godziny, roku, lat) w dopełniaczu. Wyrażenie to oznacza, że jakaś akcja trwa nieprzerwanie, zaczynając od pewnego momentu w przeszłości.
  Mieszkamy w Krakowie od piętnastu lat.
  Od godziny czytam ten artykuł, ale nie potrafię go zrozumieć.
 • We use “za” when we want to say in how much time since the moment when we are speaking something will happen. After preposition “za” we usually use future tense.
  Przyjdę do ciebie za dziesięć minut. I will come to you in ten minutes.
  Przeczytam ten artykuł za dwie godziny, jak skończę pracę. I will read this article in two hours (from now), once I’ve finished my work.
 • “W” together with precise time indicates, how long an action can take. We use this form when talking about an action which is being done in a particular amount of time. After this preposition verbs in a perfective form are used.
  Aneta ugotowała obiad w dwadzieścia minut. Aneta cooked lunch within twenty minutes
  Przeczytasz ten artykuł w godzinę. You will read this article within an hour.
 • “Przez” informs us that something dured a particular amount of time. An action, usually uninterrupted, dures as long as we declare. Since we focus on the duration of an action and not on it being finished,we use here verbs in an imperfective form.
  Michał czekał na mnie na przystanku autobusowym przez dwadzieścia minut. Michael was waiting for me on a bus stop for twenty minutes.
  On przez dwie godziny czytał króciutki artykuł na jedną stronę! He was reading a short one-page-article for two hours!
 • “Od”, unlike the previous prepositions, is used with a number (pięciu, czternastu) or a noun (godziny, roku, lat) in genitive. This expression means that an action has been going on permanently, starting from a particular moment in the past.
  Mieszkamy w Krakowie od piętnastu lat. We’ve been living in Cracow for fifteen years already.
  Od godziny czytam ten artykuł, ale nie potrafię go zrozumieć. I’ve been reading this article for an hour now, but I still can’t understand it.

Teraz przećwiczmy sobie ten temat. W puste okienka wpiszcie pasujące przyimki. Poprawne odpowiedzi można sprawdzić tylko po uzupełnieniu wszystkich luk.

Now let’s practice this topic. Write appropriate prepositions in the blanks. You can check the correct answers only once you’ve filled in all the blanks.

Inne ćwiczenia na przyimki:

Other exercises on prepositions:

https://polishnative.pl/w-gory-nad-morze-do-miasta-czesc-ii/

https://polishnative.pl/w-gory-nad-morze-do-miasta/