Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny!

Posłuchajmy polskiej muzyki! Metoda nauki języka poprzez piosenki jest nie tylko popularna, ale też efektywna!

Let’s listen to Polish music! The method of learning a language through songs is not only popular, but also effective!

Andrzej Rosiewicz, wykonawca piosenki “Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny” zajął dzięki niej pierwsze miejsce na festiwalu muzycznym w Opolu w 1980 roku. Prawdę mówiąc, kiedy się jej słucha dzisiaj, trudno się oprzeć wrażeniu, że obecnie, kiedy stale mówimy o poprawności politycznej, taka piosenka po prostu nie miałaby szans na powstanie. Podobno nawet wtedy, w latach 80. rząd Czechosłowacji złożył oficjalną notę dyplomatyczną, wyrażającą swoje niezadowolenie z żartu na temat języka czeskiego. Były też głosy, mówiące, że nie jest poprawne żartowanie z języka niemieckiego.

Andrzej Rosiewicz, the performer of the song “Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny” (“Polish girls have the biggest amount of vitamins”) won thanks to it the first prize in a music festival in Opole in 1980. Truth be told, when listening to it today, it’s hard to fight the impression that now, when we talk about being politically correct all the time, such a song simply wouldn’t have any chances for being created. The rumours say that even back then, in the 80’s the Czechoslovakian government wrote an official diplomatic note, expressing their discontent with the joke about Czech language. What’s more, there were voices saying that it’s not politically correct to joke about German language.

Ludzie mogą mówić, co chcą, ale ja i tak będę powtarzać, że nie uważam jej za obrażającą kogokolwiek. Uważam, że jej autor miał naprawdę dobre poczucie humoru. Oczywiście, dzialąc się z wami tą piosenką, nie mogę wam dać tylko nagrania! Pod nagraniem znajdziecie ćwiczenie, w którym musicie wstawić wszystkie brakujące przymiotniki. Powodzenia!

People may say whatever they want, but I will still say that I don’t consider this song to be offensive to anyona. I thinkt its author had a great sense of humour. Obviously, while sharing this song with you, I can’t simply give you the video! Under the video you will find an exercise, in which you have to note down all tha lacking andjectives. Good luck!

 

Więcej moich postów na podstawie polskich piosenek znajdziesz tutaj:

You can find more of my posts based on Polish songs here:

https://polishnative.pl/krzysztof-krawczyk-1946-2021/

https://polishnative.pl/pierwsza-interaktywna-piosenka/