Całuję rączki!

Недавно мы говорили про частые рукопожатия в польской культуре. Сегодня же я хочу с вами обсудить вопрос обычая целовать руки.

Существует распространенное мнение, что это типично польский обычай. Какая-то доля правды в этом, безусловно, есть. В минувшие века этот жест крепко осел в польских правилах хорошего тона. Многие сохранившиеся старинные письма заканчиваются трогательным “Całuję rączki!”.  И по сей день многие польские мужчины культивируют этот обычай, несмотря на неугасающие дискуссии по поводу его правильности и приемлемости.

Лично от себя скажу честно: я обожаю этот жест, он меня всегда очень умиляет. От мужчин из моего окружения я никогда не чувствую гендерного превосходства по отношении ко мне. Наоборот, их жест поцеловать мою руку я воспринимаю, как почтение и очень положительное отношение ко мне.

Но все же остается вопрос: действительно ли этот жест такой исконно польский? И как его правильно делать? Я подготовила для вас статью по этой теме, с полным переводом текста на русский!

 

Niewiele zwyczajów budzi tak wiele gorących dyskusji, jak całowanie kobiety w dłoń. Są tacy, którzy uważają ten zwyczaj za przejaw najprawdziwszej elegancji i sposób na okazanie kobiecie szacunku. Przeciwnicy zwracają uwagę na seksistowski wydźwięk i niehigieniczny sposób składania pocałunku. Zwyczaj całowania kobiety w dłoń ma bardzo długą historię. Choć wielu wydaje się, że jest to typowo polskie zachowanie, nic bardziej mylnego. Kobiety w dłoń jako pierwsi całować zaczęli Hiszpanie, a od nich ten zwyczaj przyjęli Francuzi i Włosi. W dłoń nie całowano jednak wszystkich kobiet, lecz te o arystokratycznym pochodzeniu. Choć w Europie zwyczaj ten jest już rzadko spotykany, w Polsce wciąż wielu mężczyzn uważa go za wyjątkowo elegancki.

Немногие обычаи вызывают столько же жарких дискуссий, как обычай целовать женщине руку. Некоторые считают его проявлением самой настоящей галантности и способом оказать женщине уважение. Противники обращают внимание на сексистский и негигиеничный способ поцелуя. У обычая целовать женщине руку очень длинная история. Хотя многим кажется,что это типично польское поведение, нет ничего более ошибочного. Первыми целовать женщинам руки стали испанцы, у них этот обычай переняли французы и итальянцы. Однако, целовали руки не всем женщинам, а только тем, кто имел аристократическое происхождение. Хотя в Европе этот обычай встречается редко, в Польше все же многие мужчины считают его очень галантным.

Jednak, jak z każdym zwyczajem, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

1. Całować kobietę w rękę wypada tylko, gdy znajdujemy się w sytuacji prywatnej i gdy kobieta nie ma nic przeciwko takiemu zachowaniu.

Łatwo jest rozpoznać, czy kobieta w rękę chce być pocałowana, czy też nie. W większości sytuacji prywatnych to kobieta pierwsza wyciąga rękę. Jeśli wiec podaje ją w taki sposób, że wyraźnie oczekuje tylko uściśnięcia, nie należy wykonywać żadnych innych gestów. Jeśli wyciąga ją skierowaną grzbietem do góry, można uznać, że nie ma nic przeciwko pocałunkowi.

Но, как и с каждым обычаем, необходимо помнить о нескольких основных правилах:

1. Целовать женщине руку подобает только, когда мы находимся в частной обстановке, и когда женщина не против такого поведения.
Легко понять, хочет ли женщина, чтобы ей поцеловали руку или нет. В большинстве частных ситуаций именно женщина первой протягивает руку. Так что если она ее подает, явно ожидая только рукопожатия, не стоит совершать никакие другие жесты. Если же она ее протягивает ладонью вниз, то можно заключить, что она не против поцелуя.

 

2. Bez żadnych wątpliwości całowanie w rękę jest niemile widziane w świecie profesjonalistów.

Etykieta biznesu jasno wskazuje, że w pracy nie ma znaczenia płeć, a pozycja, jaką zajmuje się w hierarchii. Tak, jak w dłoń nie całujemy mężczyzny będącego prezesem firmy, tak samo nie całujemy piastującej to stanowisko kobiety.

2. Вне всяких сомнений, поцелуи рук не поощряются в профессиональном мире.

Бизнес-этикет явно указывает, что на работе значение имеет не пол, а позиция, занимаемая в иерархии. Точно так же, как мы не целуем руку мужчины-директора фирмы, не целуем и женщину, занимающую эту должность.

3. Jeśli uważamy ten gest za elegancki, to wykonywać go należy z tą właśnie elegancją i taktem.

Delikatnie ujmując, należy schylić się do wysokości dłoni i delikatnie musnąć ją ustami. Podobnie jak niemile widziany jest siarczysty pocałunek, za niegrzeczne uchodzi też całowanie powietrza. Nie należy ciągnąć kobiecej dłoni ani w swoją stronę, ani w górę – jeśli wydaje się to konieczne, to znak, że kobieta ewidentnie w dłoń całowana być nie chce i należy z tego gestu zrezygnować.

3. Если мы считаем этот жест галантным, то выполнять его нужно с той самой галантностью и тактичностью.

Деликатно коснувшись руки, надо нагнуться до высоты ладони и нежно коснуться ее губами. Как нежелателен горячий поцелуй, так же невоспитанным считается целовать воздух. Не положено тянуть ладонь ни в свою сторону, ни вверх: если это необходимо, это знак, что женщина явно не хочет, чтобы ее целовали в руку, и необходимо отказаться от этого жеста.


Całowanie kobiecej dłoni, choć powoli przechodzi do lamusa, w wielu kręgach wciąż jest popularnym zwyczajem, a dla przedstawicieli starszego pokolenia jest on wyrazem szacunku i przyjaźni, więc należy przyjąć go z uprzejmą cierpliwością. Kto wie, być może kiedyś będziemy za tym tęsknić?

Обычай целовать женщинам руки, хоть он и постепенно отмирает, во многих кругах до сих пор считается очень популярным. Для представителей старшего поколения он является проявлением уважения и дружбы, так что стоит его воспринимать с терпением и пониманием. Кто знает, может когда-то будем по нему скучать?