Iść, chodzić, jechać, jeździć, jeść

Powtórzmy kilka najtrudniejszych czasowników polskich w czasie teraźniejszym!

Let’s revise several of the most difficult Polish verbs in the present tense!

Mówię o czasownikach iść, jeść, jechać, chodzić, jeździć. Problem polega na tym, że po pierwsze ich formy są między sobą dość podobne i nieraz łatwo się nam mylą. Po drugie czasowniki iść i chodzić, a także jeździć i jechać różnią się kontekstem czasowym. Powtórzmy więc:

  • czasowników “iść” i “jechać” używamy, kiedy mówimy o czynności wykonywaj w tej chwili.
  • czasowników “chodzić” i “jeździć” używamy, kiedy mówimy o powtarzającym się nawyku, o rutynowej czynności, którą wykonujemy od czasu do czasu.

We are talking about the verbs iść, jeść, jechać, chodzić, jeździć. The problem is that, first of all, their forms are quite similar to each other so we mix them easily quite often. Secondly, the verbs iść and chodzić, as well as jeździć and jechać differ in a tense context. So, let’s repeat:

  • the verbs “iść” and “jechać” are used when we are talking about an action which is being done right now.
  • the verbs “chodzić” and “jeździć” are used when we are talking about a repeated habit, about a routine action which we perform from time to time.

Na wszelki wypadek przypominam wam odmianę wszystkich pięciu czasowników:

I’m reminding you the conjugation of all the five verbs just in case:

 

 

A teraz czas na praktykę! Uzupełnij luki poprawnymi formami czasowników w nawiasach. Wszystkie czasowniki muszą być w czasie teraźniejszym albo w bezokoliczniku. Pamiętajcie, że możecie zobaczyć poprawne odpowiedzi dopiero, kiedy wpiszecie wszystkie odpowiedzi!

And now it’s time for practice! Fill in the gaps with correct forms of the verbs in brackets. All the verbs must be in the present tense or infinitive. Remember that you can check the answers only once you’ve filled in all the gaps!

A teraz, po zrobieniu zadania posłuchajcie nagrania audio całego tekstu, by zapamiętać, jak poprawnie wymawiać te formy!

And now, after having done the exercise, please listen to the recording of the whole text in order to remember how to pronounce these forms correctly!

 

Chcecie więcej ćwiczeń na te czasowniki?

Do you want more exercises for these verbs?

iść, jeść, jechać, jeździć, chodzić – cz.2