Sprawdź swoje słownictwo na temat mody!

Czy dokładnie przestudiowałeś temat mody?

Have you studied the topic of fashion well?

Sprawdź swoje słownictwo i gramatykę! Uzupełnij luki, używając poprawnych form słów w nawiasach. Odpowiedzi można sprawdzić na każdym etapie, ale poprawne odpowiedzi można zobaczyć tylko po uzupełnieniu wszystkich luk.

Then check your vocabulary and grammar! Fill in the gaps with correct forms of words in brackets. You can check your answers at any stage, but you can see the correct answers only once you’ve filled in all the gaps.

Powodzenia!

Good luck!