Pociąg, dworzec — słownictwo

Dzisiaj chcę z wami omówić słownictwo związane z podróżowaniem pociągiem, bo relatywnie często możemy je spotkać w różnych rodzajach zadań na egzaminie certyfikatowym na poziomie B1.

Сегодня я хочу с вами обсудить вокабюляр, связанный с путешествиями на поезде, так как относительно часто можем его встретить в разных видах заданий на сертификационном экзамене на уровне В1.

Na początek przygotowałam dla was listę podstawowych słów i zwrotów z tego tematu:

Для начала я подготовила для вас список основных слов и выражений, связанных с этой темой:

dworzec kolejowy – железнодорожный вокзал
pociąg — поезд
tor – путь
peron – платформа
opóźniony – опоздавший
pociąg osobowy – междугородний, не быстрый поезд
pociąg pospieszny – ускоренный поезд
ekspres – экспресс поезд
odjazd – отъезд
przyjazd – прибытие
kasa – касса
bilet – билет
godzina – час
wagon – вагон
przedział – купе
miejsce (w przejściu, przy oknie, przy stoliku) – место (у прохода, у окна, за столиком)
opóźnienie pociągu może ulec zmianie – опоздание поезда может измениться
pociąg kończy bieg – это конечная станция
podróżni – путешественники
pasażerowie – пассажиры
rozkład jazdy – расписание
tablica przyjazdów i odjazdów – табло приездов и отъездов
przechowalnia bagażu – хранение багажа
walizka – чемодан
plecak – рюкзак
torba podręczna – ручная дорожная сумка
bagaż podręczny – ручная кладь

A teraz popraktykujmy te słowa w kontekście, w dialogach!

А сейчас давайте попрактикуем эти слова в контексте, в диалогах!

Jeśli mówimy o podróżach, warto zwrócić uwagę na fakt, że w języku polskim niektóre nazwy państw i miast znacząco różnią się od tych w języku rosyjskim. Czasami różnica może się wydawać nieznacząca, jak na przykład inny rodzaj gramatyczny przy zachowanym podobnym brzmieniu, jednak Polacy was nie zrozumieją, jeśli powiecie na przykład, że byliście w Wienie (niepoprawna forma), zamiast w Wiedniu (poprawna forma). Dlatego zacznijmy od ćwiczenia na nazwy miast. Wybrałam te, które najbardziej odróżniają się od rosyjskich nazw.

Если говорить о путешествиях, стоит обратить внимание на тот факт, что некоторые названия стран и городов на польском и русском отличаются друг от друга. Иногда разница может казаться незначительной, как например другой грамматический род при сохранённом похожем звучании, однако поляки вас не поймут, если вы скажете непример, что вы были w Wienie (неправильная форма), вместо w Wiedniu (правильная форма). Поэтому давайте начнем с названий городов, а потом перейдем к странам. Я выбрала те, которые больше всего отличаются от их русскоязычных эквивалентов.

Wreszcie, mówiąc o podróżach nie można nie nazwać podstawowych przedmiotów podróżnika!

Наконец, говоря про путешествия, нельзя не назвать основные предметы путешественника!