«ь» — мужской или женский род в польском?

Bardzo często powtarzam moim studentom, że kwestia podziału rzeczowników na rodzaje (męski, żeński i nijaki) jest traktowana w większości podręczników nie dość starannie.

Я очень часто повторяю своим студентам, что тема раздела существительных по родам (мужской, женский и средний) в большинстве учебников трактуется не достаточно внимательно.

Mowa o tym, że najczęściej podręczniki podają, że rodzaj męski kończy się na spółgłoskę, a rodzaj żeński — na «-a» lub «-i». Z rodzajem męskim nie jest aż tak źle, jest to w dużym stopniu prawda. Chociaż pamiętać należy o szeregu słów męskoosobowych (czyli odnoszących się tylko do mężczyzn, a nie do nieżywotnych obiektów), które również kończą się na «-a»: dentysta, poeta, artysta, aktywista itp. Te rzeczowniki w koniugacji zachowują się, jak rodzaj żeński.

Речь идет о том, что учебники чаще всего говорят, что мужской род заканчивается на согласную, а женский — на «-a» или «-i». С мужским родом все не так плохо, это в большой степени так и есть. Хотя следует помнить о ряде личномужских слов (то есть, относящихся только к мужчинам, а не к неодушевленным объектам), которые тоже заканчиваются на «-а»: dentysta (дантист), poeta (поэт), artysta (артист), aktywista (активист) и пр. В склонении эти существительные ведут себя как женский род.

Jeśli natomiast mówimy o rodzaju żeńskim, to tu sprawa się komplikuje. Owszem, zdecydowana większość rzeczowników rodzaju żeńskiego kończy się na «-a». Na literę «-i» kończą się tak naprawdę 3 ważne rzeczowniki: pani, mistrzyni, bogini. Jednak jest też całe mnóstwo rzeczowników rodzaju żeńskiego, które kończą się na spółgłoskę, jak na przykład: miłość, krew, kieszeń, młodzież, kąpiel, sprzedaż, pięść, noc, dal, sól… Jeśli powiedzieć studentom, że rodzaj żeński, to zasadniczo tylko końcówka na «-a», to potem czeka ich wielkie zakoczenie, kiedy okazuje się, że «przestrzeń» to ona. Dlatego na swoich lekcjach zawsze udzielam tej kwestii dużo uwagi.

Если же мы говорим про женский род, то здесь все сложнее. Безусловно, огромное большинство существительных женского рода заканчивается на «-а». На букву «-i» заканчиваются, по сути, 3 важные существительные: pani (госпожа), mistrzyni (мастерица), bogini (богиня). Однако есть также целое множество существительных женского рода, которые заканчиваются на согласную, как например: miłość (любовь), krew (кровь), kieszeń (карман), młodzież (молодежь), kąpiel (купание), sprzedaż (продажа), pięść (кулак), noc (ночь), dal (даль), sól (соль)… Если студентам сказать, что женский род это в основном окончание «-а», их потом ждет большое разочарование, когда оказывается, что «przestrzeń» — это она. Поэтому на своих уроках я всегда уделяю этому вопросу много времени.

Wszystkie końcówki rodzaju żeńskiego zebrałam tutaj:

Все окончания женского рода я собрала здесь:

https://polishnative.pl/ru/rodzaj-zenski/

Dzisiaj chciałabym skupić całą uwagę na słowach, które kończą się w języku rosyjskim na «-ь». One się mogą odnosić zarówno do męskiego, jak i do żeńskiego rodzaju. Często jest tak, że rodzaj słów z taką końcówką w rosyjskim jest taki sam, jak w polskim: «ночь» (noc), «мышь» (mysz), «дочь» (córka), «дождь» (deszcz), «камень» (kamień), «миндаль» (migdał). Ale, z kolei, pojawiają się takie słowa, jak «бинокль», które w języku polskim jest rodzaju żeńskiego: «lornetka«. Pojawia się więc logiczne pytanie: co jest zasadą, a co wyjątkiem? Aby pomóc moim studentom, postanowiłam zrobić fundamentalną analizę. Ze 123 stron słów, zakończonych w języku rosyjskim na «ь» wybrałam 300 najczęściej używanych słów, przetłumaczyłam je na polski i porównałam ich rodzaj. Co mi z tego wyszło? Z trzystu słów zaledwie 55 zmienia rodzaj! A pozostałe 245 ma ten sam rodzaj, co w języku rosyjskim. Musicie się zgodzić, że taka statystyka brzmi jak dość solidna zasada.

Сегодня я бы хотела сосредоточить внимание на словах, которые в русском заканчиваются на «-ь». Они могут относиться как к женскому, так и мужскому роду. Часто бывает так, что род слов с таким окончанием в русском такой же, как и в польском: «ночь» (noc), «мышь» (mysz), «дочь» (córka), «дождь» (deszcz), «камень» (kamień), «миндаль» (migdał). Но, в свою очередь, появляются такие слова, как «бинокль», которое в польском женского рода: «lornetka«. Поэтому появляется логичный вопрос: что является правилом, а что исключением? Чтобы помочь моим студентам, я решила провести фундаментальный анализ. Из 123 страниц слов, которые заканчиваются в русском на «-ь», я выбрала 300 самых часто используемых слов, перевела их на польский и сравнила их род. Что же из этого вышло? Из трехсот слов всего 55 меняет род! А остальные 245 сохраняет тот же род, что и в русском. Вы должны согласиться, что такая статистика звучит, как солидное правило.

Poniżej zobaczycie tabelkę, w której te słowa zebrałam. Na różowo zaznaczyłam wszystkie słowa rodzaju żeńskiego, na niebiesko — wszystkie słowa rodzaju męskiego. Na żółto zaznaczyłam te, które w polskim przeszły do rodzaju nijakiego — jest ich 14. Tłumaczenia słówa «дверь» i «мебель» zostawiłam na białym tle, bo one w ogóle odnoszą się do liczby mnogiej.

Mam nadzieję, że teraz wszystkie wasze kłopoty z «nieoczekiwanymi» słowami rodzaju żeńskiego w języku polskim zostały rozwiane!

Ниже вы найдететаблицу, в которой я собрала слова. Розовым цветом я обозначила все слова женского рода, голубым — все слова мужского рода. Желтым цветом я обозначила те, которые в польском перешли в средний род — их 14. Переводы слов «дверь» и «мебель» я оставила на белом фоне, так как они вообще относятся ко множественному числу.

Надеюсь, что сейчас все ваши проблемы с «неожиданными» словами женского рода в польском языке рассеялись!

акварельakwarela
аккуратностьprecyzja
акропольakropol
активностьczynność, aktywność
актуальностьaktualność
алкогольalkohol
алтарьołtarz
амбициозностьambicja
анонимностьanonimowość
античностьantyk
антресольantresola
апрельkwiecień
аптекарьfarmaceuta
артикльartykuł
аутентичностьautentyczność
аэрозольaerozol
библиотекарьbibliotekarz
бинокльlornetka
близостьbliskość
болезньchoroba
больból
бордельburdel
бровьbrew
брошьbroszka
БрюссельBruksela
бунтарьbuntownik
ванильwanilia
верностьwierność
ВерсальWersal
верфьstocznia
вечностьwieczność
вещьrzecz
влажностьwilgotność
властьwładza
водительkierowca
водоросльglon
вождьlider
воньsmród
вратарьbramkarz
вуальwoalka
вульгарностьwulgarność
выключательwyłącznik
гвоздьgwóźdź
гельżel
глазурьglazura
голеньpiszczel
голубьgołąb
гордостьduma
горечьgorycz
горстьgarść
гортаньkrtań
госпитальszpital
гостьgość
грабительbandyta
громкостьgłośność
грубостьchamstwo
грудьpierś
грязьbrud
гусьgęś
дактильdaktyl
дверьdrzwi (uwaga! Liczba mnoga)
действительностьrzeczywistość
декабрьgrudzień
детальszczegół
деятельdziałacz
дикарьdzikus
дождьdeszcz
достопримечательностьatrakcja turystyczna
драгоценностьklejnot
дрельwiertarka
жалостьlitość
жёлудьżołądź
желчьżółć
живописьmalarstwo
жизньżycie
жительmieszkaniec
журавльżuraw
завистьzazdrość
занавесьkurtyna
записьnagranie
заповедьprzykazanie
зверьzwierzę
злостьgniew
знахарьznachor
зрелостьdojrzałość
зрительwidz
зятьzięć
избирательwyborca
издательwydawca
имбирьimbir
инвентарьinwentarz
искренностьszczerość
исповедьspowiedź
истребительmyśliwiec
июльlipiec
июньczerwiec
кабельkabel
календарьkalendarz
каменьkamień
карасьkaraś
карусельkaruzela
кафельkafelka
кисельkisiel
кистьpędzel
князьksiążę
коктейльkoktajl
колыбельkołyska
конечностьkończyna
консольkonsola
КонстантинопольKonstantynopol
контрольkontrola
коньkoń
корабльstatek
кореньkorzeń
корольkról
корьodra
костьkość
кременьkrzemień
кремльkreml
кроватьłóżko
кровьkrew
лагерьobóz
ладоньdłoń
лаконичностьzwięzłość
латыньłacina
лебедьłabędź
лёгкостьłatwość
леньlenistwo
ЛодзьŁódź
локотьłokieć
лососьłosoś
лосьłoś
любительamator
МарсельMarsylia
мебельmeble (uwaga! Liczba mnoga)
медальmedal
медведьniedźwiedź
медьmiedź
местьzemsta
метельburza śnieżna
мечетьmeczet
мечтательmarzyciel
мигреньmigrena
миндальmigdał
модельmodel
молодёжьmłodzież
молодостьmłodość
мольmol
монастырьklasztor
МонреальMontreal
моральmorał
моральностьmoralność
морковьmarchewka
мотельmotel
мудростьmądrość
мысльmyśl
мышьmysz
надписьnapis
нашатырьamoniak
невинностьniewinność
недвижимостьwłasność
нежностьczułość
независимостьniezależność
ненавистьnienawiść
неприятельwróg
нефтьnafta
никельnikiel
нитьnić
новостьwiadomość
ноготьpaznokieć
нольzero
ночьnoc
ноябрьlistopad
областьregion
обувьobuwie
октябрьpaździernik
окуньokoń
оленьjeleń
опухольguz
осеньjesień
остьość
ось
отельhotel
отрасльbranża
очередьkolejka
памятьpamięć
панцирьpancerz
парольhasło
пастырьpasterz
патрульpatrol
пекарьpiekarz
пеньpień
печальsmutek
печатьpieczątka
печеньwątroba
пластырьplaster
плачьpłacz
площадь1. powierzchnia; UWAGA! 2. plac — rodzaj męski!
победительzwycięzca
повестьopowieść
подлостьpodłość
подписьpodpis
показательwskaźnik
полденьpołudnie
полночьpółnoc
помощьpomoc
постельpościel
предательzdrajca
прорубьprzerębla
профильprofil
пудельpudel
пунктуальностьpunktualność
работодательpracodawca
работоспособностьzdolność do pracy
радостьradość
разветвительrozgałężnik
РафаэльRafael
реальностьrzeczywistość
ревностьzazdrość
редкостьrzadkość
рекламодательreklamodawca
ременьpas
речьprzemówienie
родительrodzic
рольrola
романтичностьromantyczność
ртутьrtęć
рубльrubel
рульkierownica
рыцарьrycerz
свежестьświeżość
свекровьteściowa
свидетельświadek
связьzwiązek
сентиментальностьsentymentalność
сентябрьwrzesień
СибирьSyberia
СимферопольSymferopol
скальпельskalpel
скупостьchciwość
слабостьsłabość
словарьsłownik
смертьśmierć
смесьmieszanina
совестьsumienie
создательtwórca
сольsól
сонностьsenność
стальstal
старостьstarość
степеньstopień
степьstep
стильstyl
сухостьsuchość
ТайваньTajwan
теньcień
тестьteść
тетрадьzeszyt
тканьtkanina
тростьlaska
туннельtunel
тушьtusz
тюленьfoka
тюльtiul
упырьupiór
УханьWuhan
учительnauczyciel
фальшьfałsz
фасольfasola
февральluty
фестивальfestiwal
фонарьlampa uliczna
форельpstrąg
хитростьpodstęp
хитроумностьpomysłowość
храбростьodwaga
хрустальkryształ
царьcar
целительuzdrowiciel
цельcel
цепьłańcuch
циркульcyrkiel
частьczęść
червьrobak
ЧернобыльCzarnobyl
четвертьćwiartka
читательczytelnik
чувственностьczułość
шерстьwełna
шмельtrzmiel
шницельsznycel
щедростьhojność
щельszczelina
эмальemalia
эмоциональностьemocjonalność
юностьmłodość
якорьkotwica
январьstyczeń
янтарьbursztyn